Merkitty rekisteriin: 22.10.1998
Jäljennös annettu: 12.3.2013

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Virago Club of Finland ry ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä Kerho. Sen kotipaikka on Kouvolan kaupunki Eteläsuomen läänissä.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

a) Kerhon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää Yamaha Virago / Custom moottoripyöräilijöiden ajoharrastusta, koota moottoripyöräilijät yhteisen harrastuksen pariin ja tehdä yhteistyötä muiden vastaavien kerhojen kanssa.

b) Tarkoituksen toteuttamiseksi Kerho tarjoaa jäsenilleen
-valmennus- ja harjoitustoimintaa
-nuorisotoimintaa
-tietoa moottoripyörämatkailusta
-tietoa muiden kerhojen toiminnasta, kuten kokoontumisajoista
-tiedotus- valistus- ja kasvatustoimintaa

c) Toiminnantukemiseksi kerho ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliiketoimintaa yhdessä liikepaikassa.

d) Kerho on puuttumatta uskonnolliseen ja puoluepoliittiseen toimintaan.

3§ Jäsenet

Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka hyväksyy Kerhon tarkoituksen ja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea Kerhon tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kerhon kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut kerhon toimintaa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsen joka haluaa erota Kerhosta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen Kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä Kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten.
Ero astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun.
Hallitus voi erottaa jäsenen joka;
– laiminlyö erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamisen
– toimii Kerhon sääntöjen vastaisesti
– rikkoo lakeja tai toimii Kerhon tarkoitusperien vastaisesti.
Erotetulla on oikeus valittaa erottamisestaan. Valitus on tehtävä kirjallisesti Kerhon hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, postituspäivää lukuun ottamatta.
Valituksen saatuaan hallituksen on kutsuttava koolle Kerhon kokous 30 päivän kuluessa. Ellei valitusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, astuu erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, muussa tapauksessa katsottakoon jäsen Kerhosta erotetuksi vasta kun Kerhon kokous on eropäätöksen vahvistanut.
Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin Kerholle suorittamiaan maksuja.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattavien jäsenten kannatusjäsenmaksujen suuruuden päättää Kerhon vuosikokous.
Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos jäsen on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut Kerhon jäsen vähintään 20 vuotta tai on tehnyt Kerholle huomattavia taloudellisia tai muita palveluksia.
Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat niin ikään jäsenmaksuvelvollisuuksista vapaita.

6§ Kerhon hallinto

Kerhon toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana näihin sääntöihin merkitty kotipaikkakunta. Toiminta-alue jakautuu kuvermentteihin, jotka alueellisesti noudattelevat maan läänijakoa.
Kerhon toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema hallitus, joka on myös kerhon laillinen edustaja. Hallituksen apu-eliminä eri kuvermenteissa toimivat kuvernöörineuvostot.

7§ Hallitus

Kerhon asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.
Hallituksen puheenjohtaja sekä jäsenet, varajäseniä lukuun ottamatta valitaan kahdeksi vuodeksi niin, että vuosittain puolet on erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan.
Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat aihetta siihen olevan tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, suljetussa lippuäänestyksessä ja vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

8§ Kuvermentit / kuvernöörineuvostot

Kuvermentti on läänin jaon mukainen toiminta-alue ja alueen toimielimenä on kuvernöörineuvosto, joka on rekisteröimätön ja toimii hallituksen alaisena.
Kuvernöörineuvostot hoitavat hallituksen apueliminä alueellaan hallituksen antamat tehtävät, tekevät hallitukselle aloitteita ja ehdotuksia kerhon toiminnan kehittämiseksi. Kuvernöörineuvostoon kuuluu — kuvernööri ja kolme (3) muuta varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.
Kuvernöörineuvostot hyväksyy hallitus kuvernöörin esityksestä vuosikokousten väliseksi ajaksi.
Kuvernöörineuvosto valitsee keskuudestaan varakuvernöörin, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Kuvernöörineuvosto kokoontuu kuvernöörin tai varakuvernöörin kutsusta kun he katsovat aihetta siihen olevan tai kun vähintään puolet kuvernöörineuvoston jäsenistä sitä vaatii.
Kuvernöörineuvosto on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, kuvernööri tai varakuvernööri mukaan lukien on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kuvernöörin ääni, suljetussa lippuäänestyksessä ja vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

9§ Nimen kirjoitus

Kerhon nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

10§ Tilikausi ja tilintarkastus

Kerhon tilivuosi alkaa elokuun ensimmäisenä (1.) päivänä ja loppuu heinäkuun kolmekymmentäyksi (31.) päivänä. Tilit on hallituksen toimesta päätettävä ja jätettävä tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään kahtenakymmenentenä (20.) päivänä elokuuta ja tilintarkastajien tulee palauttaa ne lausuntoineen hallitukselle viimeistään seuraavan syyskuun ensimmäiseen (1.) päivään mennessä.

11§ Kerhon kokoukset

Vuosikokous pidetään vuosittain syyskuun aikana. Paikan ja ajan määrää tarkemmin hallitus. Hallituksen on kutsuttava kerhon kokoukset koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä. Kutsusta on käytävä selville kokouksessa käsiteltävät asiat. Vuosikokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja kokouksen sihteerinä toimii hallituksen sihteeri.
Ylimääräinen kokous pidetään silloin kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kerhon äänivaltaisista jäsenistä vähintään yksi kymmenesosa (1/10) sitä tietyn asian vuoksi kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan samoin kuin vuosikokoukseenkin. Ylimääräisessä kokouksessa puhetta johtaa kerhon puheenjohtaja.
Kerhon kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.
Kerhon kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide joka on saanut yksinkertaisen enemmistön annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, suljetussa lippuäänestyksessä ja vaaleissa äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

12§ Vuosikokous

Vuosikokouksen tulee;
– suorittaa kokouksen avaus
– todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
– valita kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja tarvittaessa kolme äänten laskijaa
– esittää hallituksen laatima toimintakertomus, tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto sekä vahvistaa tilinpäätös
– päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edeltävältä toimintavuodelta
– valita hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi
– valita hallituksen jäsenet erovuoroisten ja eronneitten tilalle
– valita hallituksen varajäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
– valita kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet seuraavaksi toimivuodeksi
– valita kuvernöörit sekä tarpeelliset jaostot ja toimikunnat
– käsitellä hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle
– määrää liittymis- ja jäsenmaksun sekä kannatusjäsenmaksun suuruus
– hallitus tiedottaa kokoukselle myöntämänsä ansiomerkit
– käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli kerhon jäsen haluaa saada jonkin asian kerhon vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

13§ Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Kerhon vuosikokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava kolme neljäsosan (3/4) enemmistön kannatus annetuista äänistä. Sääntömuutos astuu voimaan heti kun rekisteriviranomaiset ovat sen hyväksyneet. Sääntöjen muutoksesta on mainittava kokouskutsussa.

14§ Kerhon purkaminen

Päätös kerhon purkamisesta voidaan tehdä ainoastaan Kerhon vuosikokouksessa ja tällöin vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kannattaa purkupäätöstä.
Kerhon purkuehdotus on mainittava kokouskutsussa. Jos Kerho purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen jäljellä olevat varat jollekin moottoripyöräilyä edistävälle rekisteröidylle järjestölle. Kerhon purkautumisesta on ilmoitettava viipymättä yhdistysrekisteriin.

15§ Muut määräykset

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on sanottu, noudatetaan voimassa olevia yhdistyslain määräyksiä.


Sivua on viimeksi muutettu 4.9.2018